loading...

Larangan Membuka Rahasia Suami Istri

'>Artikel Terbaru:

Sahabat Abi Sa'id ra berkata, bahwa Rasulullah saw telah bersabda: "Sejelek-jelek manusia di sisi Allah kedudukannya kelak pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang membuka rahasia hubungan seks dengan istrinya dan seorang istri yang membuka rahasia hubungan seks dengan suaminya, kemudian keduanya saling membuka rahasia itu kepada orang lain." Dalam riwayat lain diterangkan, bahwa Rasulullah saw telah bersabda: "Seberat-berat amanat di sisi Allah kelak pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang membuka rahasia hubungan seks kepada istrinya dan seorang istri yang membuka rahasia hubungan seks dengan suaminya, kemudian menyebarluaskan rahasia itu kepada orang lain." (HR. Muslim dan Abu Dawud).

------------------------------------------------------------------------------------

Sahabat Asma' binti Yazid ra berkata, bahwa dia pemah berada di sisi Rasulullah saw, sedangkan ketika itu banyak pula kaum lelaki dari wanita yang duduk bersama beliau. Tiba-tiba Rasulullah saw bersabda: "Barangkali ada seorang lelaki yang mengisahkan kemesraannya bemubungan intim dengan istri, dan boleh jadi ada pula seorang istri yang mengisahkan tentang keme­sraannya bemubungan intim dengan suami." Maka semua yang hadir pun terdiam. Lalu aku (Asma') berkata: "Demi Allah, ya Rasulallah, sesungguhnya mereka (kaum lelaki) mungkin mengerjakan yang demikian, dan mereka (kaum wanita) mengerjakannya pula." Maka kemudian Rasulullah bersabda: "Janganlah kamu berbuat yang seperti itu. Sebab yang dernikian ibarat syetan laki-laki bertemu (bersetubuh) dengan syetan perempuan di hadapan manusia, sedang mereka melihatnya." (HR Ahmad dari riwayat Syahr bin Hausab).

Sumber: Grup FB Belajar Mencintai Rasulullah SAW dan Sunnahnya.
loading...